John Cotton Smith

Gov. Smith portrait painting photo